INRC2017
 
 
ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ
เรื่อง วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก
(Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health)
จัดโดยสภาการพยาบาลร่วมกับ World Academy of Nursing Science (WANS)
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2560
 
 

หลักการและเหตุผล


วิดีโอแนะนำขั้นตอนการเข้าร่วมงานประชุม

วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของประชาชน และเป็นวิชาชีพที่มีบุคลากรจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่นๆในทีมสุขภาพ พยาบาลและผดุงครรภ์จึงมีบทบาทสำคัญในการให้การบริการพยาบาลดูแลประชาชนและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ซึ่งการบริการพยาบาลควรมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการด้านสุขภาพและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเรื่องการมีสุขภาวะดีของประชาคมโลก พยาบาลควรวิเคราะห์ถึงความสำเร็จของการดำเนินการบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และมองไปข้างหน้าโดยการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระในการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยมีการวิจัยทางการพยาบาลและการสร้างเครือข่ายกัน ด้วยวิธีการร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) องค์ความรู้ทางการพยาบาลใหม่ที่คำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการร่วมมือกัน (Collaboration) ระหว่างนักวิชาการทางการพยาบาลที่มาจากหลากหลายชาติทั่วโลกที่จะช่วยกันหาแนวทางในการให้บริการพยาบาลที่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำไปสู่ผลลัพธ์สุขภาพโลกที่ดี โดยผ่านผลการศึกษาที่มาจากการวิจัยข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักความสำคัญดังกล่าว จึงสนับสนุนการจัดประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 6 โดยได้ร่วมมือกับ World Academy of Nursing Science (WANS) มีความตกลงกันในการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย เป็นการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายการวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาคมโลก เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์สุขภาพคือ ประชากรโลกมีสุขภาวะดี และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชากรโลก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการวิจัยทางการพยาบาล ทั้งในด้านการปฏิบัติ การจัดการ และการศึกษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสุขภาพประชาคมโลก
 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการสร้างเครือข่าย และความเป็นหุ้นส่วนระดับนานาชาติ ในการวิจัยทางการพยาบาลในเรื่องสุขภาพประชาคมโลก
 3. เพื่อให้นักวิชาการ และนักวิจัยที่เป็นผู้นำจากหลากหลายสถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการวิจัยที่มีมุมมองในมิติต่างๆของสุขภาพประชาคมโลก และนวัตกรรมทางการพยาบาล
 4. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้อาจารย์ พยาบาล และนักศึกษา มาอภิปรายประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพประชาคมโลก

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทคัดย่อ

หัวข้อผลงาน (หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำกัด) :
 1. Nursing towards emerging issues/ Global health
 2. Intervention/ Innovation in healthcare/ education/ service systems
 3. Cultural diversity in healthcare/ education/ service systems
 4. Collaboration and partnership in healthcare/ education/ service systems
 5. Leadership and management/ policy in health care/ education/ service systems/nursing workforce
 6. Ethics in healthcare/ education/ service systems
ดาวน์โหลดรายละเอียดแผ่นพับการประชุม INRC2017 ที่นี่

อัตราค่าลงทะเบียน

  กลุ่ม อัตราค่าลงทะเบียน
  ภายในเวลาที่กำหนด
  (1 พ.ค.-31 ก.ค.60)
  เกินกำหนด
  (1 ส.ค.-30 ก.ย.60)
  พยาบาลไทย/นักศึกษาไทย/
  ต่างชาติที่ศึกษาในประเทศไทย
   6,000 บาท/คน  6,500 บาท/คน
  ร่วมงานเลี้ยงรับรอง (Dinner)
  20 ต.ค.60
   800 บาท  800 บาท

 
Last update: Oct. 16, 2017